TERMINOS Y CONDICIONES

Els següents termes i condicions seran aplicables al servei descrit en la proposta: 

1.- CANVIS D’ABAST, ESFORÇ O TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Els canvis en l’abast, esforç o terminis d’execució dels Serveis, podran efectuar-se únicament mitjançant document escrit, signat pels representants degudament autoritzats de les parts. Ceimax Soft no estarà obligada a començar els seus treballs en relació amb un canvi, fins que la incidència del mateix sobre els honoraris, calendari de treball i/o condicions contractuals afectades, hagi estat acordada, per escrit, per totes les parts. 

2. GARANTIA 

Ceimax Soft assumeix l’obligació de repetir qualsevol tasca que no sigui realitzada amb la diligència pròpia d’aquesta mena de treballs, sempre que aquest fet hagi estat reportat a Ceimax Soft dins del termini de 90 dies a comptar des de la data d’acceptació d’aquests treballs. Aquesta és la garantia que atorga Ceimax Soft en relació als Serveis, i respecte al resultat de qualsevol dels seus treballs. Excepte en la mesura en què la proposta contingui disposicions específiques relatives a la seva acceptació, tots els productes resultants del seu treball, que hagin estat posats a disposició del Client per a la seva aprovació, es consideraran acceptats sí dins dels quinze (15) dies següents al seu lliurament, el Client no hagi manifestat a Ceimax Soft, per escrit, la seva negativa a acceptar-los, especificant el motiu de tal negativa. 

3. CONFIDENCIALITAT 

En el curs de la prestació dels Serveis al Client, el terme «Informació Confidencial» significarà totes les informacions relacionades amb el Client, les seves activitats, els seus productes i qualsevol altra ja sigui de caràcter tècnic, econòmic, comercial, científic o de qualsevol altra naturalesa proporcionada pel Client a Ceimax Soft, directament o través de qualsevol tercer, o a la qual Ceimax Soft hagi tingut accés en virtut de les relacions existents entre les parts. Aquesta informació ha de ser amb caràcter general considerada informació confidencial i això amb independència que sigui o no susceptible de ser protegida mitjançant qualsevol dret de propietat industrial o intel·lectual i amb independència de la forma o suport en què aquesta informació estigui continguda. 

No es considerarà confidencial aquella informació que sigui de domini públic a la signatura d’aquesta proposta de prestació de serveis i la que posteriorment caigui en domini públic, sempre que no sigui per causes imputables a Ceimax Soft

Ceimax Soft es compromet a no difondre qualsevol tipus d’informació confidencial relativa al Client a la qual hagi tingut accés a conseqüència de la prestació del Servei. Ceimax Soft es compromet a imposar aquesta obligació de confidencialitat a la persona o persones que aquesta designi per a la prestació del Servei amb caràcter previ a l’inici d’aquests. 

Ceimax Soft obliga a utilitzar la informació confidencial exclusivament en el marc i per als fins especificats de la prestació del servei. A aquest efecte Ceimax Soft només podrà divulgar la informació confidencial a aquells dels seus administradors, empleats o persones dependenta de Ceimax Soft que necessitin conèixer aquesta informació per raó de la prestació del Servei previst en aquesta proposta. En tot cas i sense que aquesta disposició pugui ser interpretada com una limitació dels supòsits en els quals Ceimax Soft és responsable, Ceimax Soft serà plenament responsable davant el Client de qualsevol incompliment d’aquesta proposta que resulti de les accions o omissions dels seus administradors, empleats o consultors. 

Les obligacions de confidencialitat a què es refereixen les clàusules anteriors no s’aplicaran a la informació confidencial que hauria de ser revelada en compliment de disposicions legals imperatives o d’una sentència o resolució d’un òrgan jurisdiccional o administratiu d’obligat compliment. 

Les obligacions de confidencialitat establertes en aquesta proposta romandran vigents durant un termini indefinit. 

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Ceimax Soft protegeix les seves dades personals i li garanteix la capacitat de decisió en l’ús d’aquests. Ceimax Soft protegeix i respecta la seva privacitat. A continuació, es descriu la política de privacitat aplicable:

a) Identificació del responsable del tractament 

Ceimax Soft SL és una societat registrada a España, amb NIF B25852740 i seu al carrer Almeria s/n, 25197 Lleida. Telèfon: 699 95 01 04, correu electrònic: ceimax@ceimax.com i lloc Web: www.ceimax.com 

b) Delegat de Protecció de dades i contacte 

Ceimax Soft no disposa de DPD ja que ni per la tipologia de dades que tracta ni per la quantitat de les mateixes no ho requereix, però ha nomenat un responsable de seguretat que és la persona que s’encarrega de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de Protecció de Dades a Ceimax Soft, podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: ceimax@ceimax.com 

c) Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita? 

Amb finalitats de compliment contractual per a complir amb els acords en el subministrament de productes o serveis que vostè ens contracta i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas. 

d) Cessió de dades 

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractades per Ceimax Soft i no se cediran a tercers. 

Se cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, el requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial. 

e) Transferències internacionals de dades 

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

f) Períodes de conservació de les seves dades 

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i una vegada finalitzat, durant el període legal establert. 

g) Exercici dels seus drets 

L’informem que pot exercir els següents drets de manera gratuïta, per correu electrònic a ceimax@ceimax.com adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. 

  • • Accés: Consulta de les dades personals que disposa Ceimax Soft
  • • Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes. 
  • • Supressió: Sol·licitud per a eliminar les seves dades. 
  • • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades. 
  • • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades. 
  • • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquelles obtingudes durant la relació contractual amb Ceimax Soft, així com la seva transmissió a una altra organització. 

Reclamacions: Si considera que per qualsevol motiu Ceimax Soft no ha tractat de manera correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Responsable de Seguretat (ceimax@ceiamx.com) que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, a més si ho considera oportú, podrà presentar una reclamació dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 

5. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

El Client renúncia a contractar qualsevol col·laborador de Ceimax Soft, sigui com sigui la seva especialitat, encara que, fins i tot, la sol·licitud inicial provingui d’aquest últim. Aquesta renúncia és vàlida durant tota la durada dels treballs confiats a Ceimax Soft i fins a un any després que el treballador finalitzi els seus treballs amb el Client. En el cas en què el Client no respectés aquest acord, es compromet a indemnitzar a Ceimax Soft amb el pagament equivalent a 1 anualitat bruta percebuda en concepte de despeses de formació. Igualment, Ceimax Soft es compromet a no contractar personal del Client durant el mateix període. En cas de fer-ho, Ceimax Soft indemnitzarà al Client de la mateixa forma. Aquestes obligacions no seran aplicables si existeix acord previ entre les Parts.

6. INCOMPLIMENT DELS TERMES I CONDICIONS 

En el cas en què es produeixi incompliment d’algun dels termes i condicions, la Part no incomplidora podrà donar per extingida la relació contractual objecte de la proposta. Per a això, la Part no incomplidora emetrà, per escrit, un preavís de trenta (30) dies, identificant específicament el motiu de l’incompliment. En el cas en què la Part que rebi tal preavís, resolgui satisfactòriament el motiu de l’incompliment dins del citat termini de trenta (30) dies, no serà motiu d’extinció del contracte. 

En cas d’extinció, el Client abonarà a Ceimax Soft tots els Serveis prestats i les despeses en les quals Ceimax Soft pugui haver incorregut fins a la data de l’extinció o derivats d’aquesta. 

Les parts acorden que, en el cas que s’al·legui algun incompliment o es produeixi alguna disputa, les Parts treballaran conjuntament de bona fe per a resoldre l’assumpte internament, accedint a nivells més alts de les respectives Direccions, abans de recórrer als òrgans jurisdiccionals competents. Per a resoldre controvèrsies davant els òrgans jurisdiccionals, les parts acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció del Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia al fur propi que els hi pugui correspondre.